Częstość występowania FMD

Czy FMD jest częstą chorobą?

Dysplazja włóknisto-mięśniowa występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Zazwyczaj rozpoznawana jest u kobiet rasy białej w średnim wieku, chorujących na nadciśnienie tętnicze. Średni wiek rozpoznania wynosi 50 lat. Pamiętać jednak należy, że FMD może występować u obu płci, u wszystkich ras oraz w każdym wieku – od dzieciństwa do wieku podeszłego.

Dokładna częstość występowania FMD w populacji jest trudna do ustalenia, ponieważ większość bezobjawowych chorych pozostaje niezdiagnozowana do końca życia. Różnorodność możliwych objawów FMD (uzależniona od lokalizacji zmian) dodatkowo komplikuje badania rozpowszechnienia choroby w populacji ogólnej.

Co obecnie wiemy?

  • Częstość występowania FMD w tętnicach nerkowych waha się w zależności od badania i wynosi od 3 – 4% w badaniach dawców nerek do ok 6% w badaniach obejmujących pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym.
  • Zmiany o typie FMD w naczyniach dogłowowych wydają się być równie częste jak zmiany w naczyniach nerkowych, często też obserwuje się jednoczesne zajęcie obu łożysk naczyniowych.
  • Na podstawie danych pochodzących z dużych rejestrów chorych (amerykańskiego i europejskich) wiemy, że u większości chorych zmiany o typie FMD występują w 2 i więcej lokalizacjach. Z tego też względu dysplazja włóknisto-mięśniowa jest coraz częściej uważana za ogólnoustrojową chorobę naczyniową.

Z tego właśnie powodu zaleca się, aby u chorych, u których doszło do rozpoznania FMD, wykonać jednorazowo pełne obrazowanie naczyniowe (przy pomocy CTA, lub w razie przeciwwskazań MRA), obejmujące obszar od głowy po miednicę, celem uwidocznienia innych ewentualnych lokalizacji zmian.